Oferta

Obszar płacowo - kadrowy

 1. Administrowanie aktami osobowymi pracowników (sporządzanie, prowadzenie, aktualizowanie i archiwowanie dokumentacji osobowej pracowników i byłych pracowników).
 2. Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 3. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników.
 4. Rozliczanie zwolnień lekarskich.
 5. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 6. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym OPTIMA.
 7. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. pracowników oraz kontrola ich aktualności.
 8. Aktualizacja badań lekarskich pracowników.
 9. Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy.
 10. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin) - obsługa programu PŁATNIK.
 11. Obsługa zajęć komorniczych.
 12. Wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników.
 13. Archiwizacja dokumentów.
 14. Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.
 15. Obliczanie zasiłków chorobowych i innych zasiłków ZUS. oraz administrowanie dokumentacją zasiłkową.
 16. Przygotowywanie i wykonywanie przelewów placowych.
 17. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 18. Obsługa dofinansowania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w spółce z programu pomocowego dofinansowania wynagrodzeń z PFRON.
 19. Sporządzanie dokumentów ZUS.

Obszar zarządczo - sprawozdawczy

 1. Sporządzanie sprawozdań GUS - obsługa portalu internetowego GUS w zakresie sprawozdań o zatrudnieniu.
 2. Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu w zakresie sprawozdań z zakresu rachunkowości oraz wszystkie pozostałe w przypadku wytypowania spółki przez GUS do badania (obsługa portalu internetowego GUS).
 3. Sporządzanie sprawozdań PFRON - obsługa portalu internetowego PFRON.
 4. Merytoryczne wsparcie spółki w zakresie prawa pracy i administracji personalnej.
 5. Raportowanie oraz przygotowywanie analiz danych z zakresu administracji płac.
 6. Konsulting podatkowy i finansowy.
 7. Prowadzenie spraw egzekucyjnych w uproszczonym postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny poprzez sporządzanie pozwów w systemie elektronicznego postepowania upominawczego.
 8. Sporządzanie comiesięcznego bilansu i rachunku zysku i strat.
 9. Sporządzanie zestawień wynikowych według potrzeb Klienta.
 10. Sporządzanie comiesięcznej kalkulacji kosztów.
 11. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących:
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • dodatkowe informacje i objaśnienia
 • sprawozdanie zarządu z działalności z analizą:
 • sytuacji majątkowej,
 • zadłużenia i obsługi długu
 • płynności finansowej z uwzględnieniem rachunku Cash flow
 • sytuacji dochodowej i rentowności
 • i przekazywanie ich do właściwych urzędów.

Obszar rachunkowo - podatkowy

 1. Opracowanie i sporządzenie polityki rachunkowości z zakładowym planem kont dostosowanych do potrzeb informacyjno - sprawozdawczych spółki m.in.:
 • ustalenie szczegółowości grupowania kosztów
 • wybór wariantu ewidencji i rozliczania kosztów
 • zakres ewidencji analitycznej
 • ustalenie metod wyceny aktywów i pasywów
 • ustalenie progu istotności w wyborze dopuszczalnych uproszeń
 • ustalenie procedury przeprowadzania inwentaryzacji
 • organizacja obiegu dokumentów
 1. Prowadzenie rachunku kosztów pełnych lub zmiennych, kalkulacji.
 2. Ustalenie metod pomiaru przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych.
 3. Dobór metod wyceny obrotu towarowego.
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu)
 5. Wystawianie faktur sprzedaży.
 6. Prowadzenie ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzania i składania deklaracji oraz deklaracji podsumowujących VAT - UE.
 7. Ewidencja środków trwałych, ustalanie stawek amortyzacyjnych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
 8. Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 9. Bieżące prowadzenie preliminarza płatności umożliwiającego przegląd należności i zobowiązań z ich terminami płatności (od najwcześniejszych do najpóźniejszych terminów płatności, aktualizowany codziennie).
 10. Wprowadzanie do systemu bankowego płatności według otrzymanej dyspozycji.
 11. Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.
 12. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, organizacja i nadzór inwentaryzacji.
 13. Ustalanie wyniku finansowego na koniec każdego miesiąca.
 14. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 15. Comiesięczne przypominanie o terminie i kwotach płatności zobowiązań publiczno-prawnych.
 16. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji księgowej do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy.