Author: Wiktoria Worzała

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – OBOWIĄZEK SPÓŁEK

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – OBOWIĄZEK SPÓŁEK

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) służy przetwarzaniu informacji o rzeczywistych beneficjentach spółek celem zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w CRBR nie stosuje się przepisów RODO. Spółki, które nie zgłoszą swoich rzeczywistych beneficjentów podlegają karze pieniężnej do wysokości

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Od 01 stycznia 2020 roku podatnicy i płatnicy zobowiązań podatkowych z tytułu CIT, PIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych będą zobowiązani do regulowania bieżących wpłat, zaległości i korekt wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych z ww. podatków na indywidualny rachunek podatkowy. UWAGA !! Indywidualne konto bankowe nie będzie służyło do regulowania składek

Ograniczenia zatorów płatniczych – złe długi

Ograniczenia zatorów płatniczych – złe długi

ZŁE DŁUGI – PRZEDMIOT REGULACJI: Od 01 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy dotyczące „złych długów” na potrzeby CIT/PIT na wzór przepisów obowiązujących dla celów podatku VAT. W przypadku nieuregulowania wierzytelności z tytułu transakcji handlowych przez okres 90 dni liczony od pierwszego dnia następującego po upływie terminu płatności

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA – SPRAWDŹ RACHUNEK ZANIM ZAPŁACISZ ZA FAKTURĘ Biała lista zawiera wykaz podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT oraz podatników VAT, do których naczelnik US nie dokonał rejestracji, podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz umożliwia m.in. sprawdzenie statusu podatnika wg stanu na zadany dzień sprawdzenia oraz numerów rachunków rozliczeniowych.

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy dotyczące stosowania MPP (metoda podzielonej płatności) w formie obligatoryjnej dla niektórych transakcji. PRZEDMIOTOWOŚĆ: Obligatoryjna metoda podzielonej płatności obejmuje faktury za transakcje, które spełniają łącznie dwa warunki: transakcja dotyczy nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji od nabytych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykorzystanie metod ilościowych w budowie portfela inwestycyjnego dwóch spółek

Wykorzystanie metod ilościowych w budowie portfela inwestycyjnego dwóch spółek

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod statystycznych wykorzystywanych w budowie portfela akcji dwóch spółek, będącego podstawą do tworzenia portfela wieloskładnikowego. W artykule dokonano analizy stopy zwrotu pięciu wybranych spółek giełdowych za okres sześciu lat, aby wskazać uniwersalne podejście do inwestowania za pomocą fundamentalnej teorii

Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie projektu inwestycyjnego

Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie projektu inwestycyjnego

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa i wskazanie miar oraz ich interpretacji, które wspomagają zarządzaniem gospodarką magazynową, gotówką oraz polityką należności, by utrzymać strukturę kapitałów na optymalnym poziomie. Do celów analizy posłużono się projektem inwestycyjnym, będącym spółką kapitałową prowadzącą działalność prognozowaną

Mechanizm odwrotnego obciążenia – usługi budowlane

Mechanizm odwrotnego obciążenia – usługi budowlane

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem zwalnia podatnika dostarczającego towar lub świadczącego usługę z obowiązku zapłaty podatku VAT. W konsekwencji sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz sporządza deklarację VAT-27. Natomiast

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych

Od 01 stycznia 2017 roku nastąpi obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do 15.000,00 zł. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji zawartych od 01 stycznia 2017 roku. Wymóg dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego Zgodnie ze znowelizowanym

Jednolity plik kontrolny – JPK

Jednolity plik kontrolny – JPK

Czym jest jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny (JPK) jest zbiorem danych na temat operacji gospodarczych za dany okres, generowanych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport w ustandaryzowanym układzie i formacie do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Przekazywanie JPK może odbywać się za pomocą informatycznych

Korekta przychodów i kosztów – zmiana przepisów

Korekta przychodów i kosztów – zmiana przepisów

Faktury korygujące ujmowane w miesiącu ich wystawienia Od 1 stycznia 2016 roku faktury korygujące wystawione na skutek otrzymania zwrotu towarów, udzielenia rabatów lub zwiększenia ceny, wynikającej z warunków umowy mają być ujęte jako korekta przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, poprzez zmniejszenie lub

Księgowy – zawód zaufania publicznego. Jak wybrać biuro rachunkowe?

Księgowy – zawód zaufania publicznego.  Jak wybrać biuro rachunkowe?

Usługi księgowe, z uwagi na swój charakter, mają znaczenie w skali mikro oraz makroekonomicznym. Za pomocą rachunkowości dokonuje się analiz, na podstawie których można racjonalnie zarządzać i kontrolować firmą oraz podejmować decyzje związane z rozwojem każdego przedsiębiorstwa. Decyzje podejmowane na poziomie pojedynczego podmiotu wpływają w skali makro na gospodarkę kraju, w którym funkcjonują. Księgowi i finansiści