Artykuły

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA – SPRAWDŹ RACHUNEK ZANIM ZAPŁACISZ ZA FAKTURĘ Biała lista zawiera wykaz podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT oraz podatników VAT, do których naczelnik US nie dokonał rejestracji, podatników wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz umożliwia m.in. sprawdzenie statusu podatnika wg stanu na zadany dzień sprawdzenia oraz numerów rachunków rozliczeniowych....
By Wiktoria Worzała | 16 października 2019 | Podatki

Obligatoryjna metoda podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy dotyczące stosowania MPP (metoda podzielonej płatności) w formie obligatoryjnej dla niektórych transakcji. PRZEDMIOTOWOŚĆ: Obligatoryjna metoda podzielonej płatności obejmuje faktury za transakcje, które spełniają łącznie dwa warunki: transakcja dotyczy nabycia towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera...
By Wiktoria Worzała | 9 października 2019 | Podatki

Podatek VAT od usług transportowych towarów i usług spedycyjnych

Idea opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych: Usługa transportu towarów wykonywana na rzecz podatnika opodatkowana jest, co do zasady, w miejscu siedziby usługobiorcy. Wysokość stawki VAT dla tej usługi uzależniona jest od rodzaju wykonywanego transportu. Jeżeli miejscem jej świadczenia nie będzie terytorium naszego kraju, wówczas usługa ta...
By Andrzej Worzała | 3 listopada 2017 | Podatki

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji

Znowelizowane przepisy podatkowe dotyczące zasad amortyzacji Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji od nabytych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych....
By Wiktoria Worzała | 27 sierpnia 2017 | Podatki

Wykorzystanie metod ilościowych w budowie portfela inwestycyjnego dwóch spółek

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych metod statystycznych wykorzystywanych w budowie portfela akcji dwóch spółek, będącego podstawą do tworzenia portfela wieloskładnikowego. W artykule dokonano analizy stopy zwrotu pięciu wybranych spółek giełdowych za okres sześciu lat, aby wskazać uniwersalne podejście do inwestowania za pomocą fundamentalnej teorii...
By Wiktoria Worzała | 27 sierpnia 2017 | Finanse

Wybór źródeł finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie projektu inwestycyjnego

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa i wskazanie miar oraz ich interpretacji, które wspomagają zarządzaniem gospodarką magazynową, gotówką oraz polityką należności, by utrzymać strukturę kapitałów na optymalnym poziomie. Do celów analizy posłużono się projektem inwestycyjnym, będącym spółką kapitałową prowadzącą działalność prognozowaną...
By Wiktoria Worzała | 27 sierpnia 2017 | Finanse

Mechanizm odwrotnego obciążenia – usługi budowlane

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem zwalnia podatnika dostarczającego towar lub świadczącego usługę z obowiązku zapłaty podatku VAT. W konsekwencji sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz sporządza deklarację VAT-27. Natomiast...
By Wiktoria Worzała | 20 lutego 2017 | Podatki

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych

Od 01 stycznia 2017 roku nastąpi obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do 15.000,00 zł. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji zawartych od 01 stycznia 2017 roku. Wymóg dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego Zgodnie ze znowelizowanym...
By Wiktoria Worzała | 20 lutego 2017 | Podatki

Jednolity plik kontrolny – JPK

Czym jest jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny (JPK) jest zbiorem danych na temat operacji gospodarczych za dany okres, generowanych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport w ustandaryzowanym układzie i formacie do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Przekazywanie JPK może odbywać się za pomocą informatycznych...
By Wiktoria Worzała | 20 lutego 2017 | Podatki, Rachunkowość

Korekta przychodów i kosztów – zmiana przepisów

Faktury korygujące ujmowane w miesiącu ich wystawienia Od 1 stycznia 2016 roku faktury korygujące wystawione na skutek otrzymania zwrotu towarów, udzielenia rabatów lub zwiększenia ceny, wynikającej z warunków umowy mają być ujęte jako korekta przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, poprzez zmniejszenie lub...
By Wiktoria Worzała | 20 lutego 2017 | Podatki